seachem all products at the cheapest joe aqua world

شناسایی عناصر و علائم ظاهری آنها در گیاهان :

ماکرو المنتها: (عناصر پرمصرف)
عناصری که بیشتر مورد نیاز گیاهان می‌باشند و عبارتند از: کربن C، هیدروژن H، اکسیژن O، نیتروژن N، فسفر P، پتاسیم K، کلسیم Ca، منیزیم Mn، گوگردS.

میکروالمنتها: (عناصر کم‌مصرف)
عناصری که به مقدار بسیار کم نیاز هستند و اگر از مقدار متداول بیشتر شوند حتی اثرات نامطلوب هم خواهندداشت و عبارتند از: آهن Fe، منگنز Mg، روی Zn، بر B، مس Cu، مولیبدن Moو کلرCl
Nitrogen

که با حرف اختصاری N شناخته میشود .
عملکرد : اسید آمینه و سنتز پروتئین ..
در اثر کمبود نیتروژن
برگها به رنگ زرد روشن در می آیند ..
نیتروژن
یکی از عناصر اصلی مورد نیاز گیاهان است که با وجودی که در هوا به مقدار زیادی وجود دارد. ولی گیاهان از نوع معدنی نیتروژن استفاده میکنند. بدون نیتروژن رشد گیاه به مقدار بسیار زیادی کاهش می‌یابد. از علائم کمبود نیتروژن کاهش رشد، زردی و کوچک شدن برگها و ضعف در برگهای پیر است چرا که نیتروژن از برگهای پیر به برگهای جوان منتقل میشود. کمبود شدید نیتروژن باعث ریزش پیش از موقع برگها میشود.
بیش از اندازه بودن نیتروژن هم به آبدار، ترد و شکننده‌شدن ساقه‌ها و تیره رنگ شدن برگها منجر میشود
رنگ برگ ها به رنگ زرد یا قرمز مایل شده: کمبود نیتروژن.
Phosphorus

که با حرف اختصاری P شناخته میشود ..
عملکرد : تعادل انرژی ..
در اثر کمبود فسفر
گیاهان خیلی زود برگهای خود را از دست خواهند داد .
کم شدن رشد گیاه به همراه زرد شدن رنگ برگ ها و ایجاد نواحی کوچک و نقطه ای مرده در گیاه (گاهی هم برگ ها به رنگ سبز تیره می شوند): کمبود فسفات
در فرایند فوتوسنتز بسیار مهم است. کمبود فسفر باعث توقف رشد گیاه میشود و به علت انتقال فسفر از برگهای پیر به برگهای جوان منجر به ریزش برگهای پیر میشود. گهگاه کمبود فسفر باعث تجمع مواد قندی در برگ و ساقه شده و برگها و ساقه‌ها به رنگ قرمز در‌میایند.
در خاک فسفر به صورت معدنی و آلی یافت میشود. PH خاک برای جذب فسفر مهم است و می‌بایست بین ۶-۷ باشد. فسفات آمونیوم از کودهای فسفره است و اگرچه در پودر استخوان فسفر زیادی وجود دارد ولی این فسفر زیاد برای گیاهان قابل جذب نیست

برگ ها قهوه ای تیره یا سیاه شده و در نهایت با مرگ گیاه همراه است. همچنین هجوم و رشد جلبک ها در تانک اتفاق می افتد: مقدار فسفات بیش از اندازه بالاست

Sulfur

که با حرف اختصاری S شناخته میشود ..
عملکرد : سنتز پروتئین ها . اسیدهای امینه . انزیم ها . کوانزیم ها ..
در اثر کمبود سولفور
مشکل در رشد گیاه بوجود خواهد آمد ضمن اینکه گل و گیاه به رنگ زرد روشن خواهند بود .
در حالی که برگ های قدیمی زرد شده اند برگ های جدید نیز به رنگ زرد در می آیند: کمبود سولفور
Potassium

که با حرف اختصاری K شناخته میشود ..
عملکرد : انزیم فعال . اسمز . بالانس در تعادل گیاه ..
در اثر کمبود پتاسیم
نوک و لبه های برگ به رنگ زرد روشن خواهد بود
ایجاد لکه های زرد و سوراخ های کوچک بر روی برگ های قدیمی همچنین زرد شدن لبه های برگ های جدید. سوراخ ها کم کم بزرگ شده و برگ ها از بین میروند: کمبود پتاسیم
پتاسیم در اغلب خاکها به اندازه کافی یافت میشود. پتاسیم در فتوسنتز و تهیه قند نقش دارد. این عنصر نیز در گیاهان قابل انتقال است بنابراین علائم کمبود آن به صورت سوختگی کنار برگها ابتدا در برگهای پیر ظاهر میشود.
سولفات پتاسیم و نیترات پتاسیم از کودهای پتاسه هستند

Calcium

که با حرف اختصاری Ca شناخته میشود ..
عملکرد : واکنش انزیم و متابولیسم ..
در اثر کمبود کلسیم
تغییر شکل در قسمت نقاط در حال رشد گیاه را شاهد خواهیم بود .
زرد شدن لبه ی برگ های جدید همراه با تغییر فرم برگ (مانند پیچ خوردگی). درآمدن برگ های جدید به رنگ سفید: کمبود کلسیم

کلسیم به صورت پکتات کلسیم در دیواره‌های سلولی گیاهان استفاده میشود. کلسیم در گیاهان قابل انتقال نیست و بنابراین پیوسته باید در دسترس گیاه باشد. کمبود کلسیم باعث کمبود رشد و همچنین لوله شدن برگها و قهوه‌ای شدن ریشه میگردد. پوسیده شدن غنچه‌ها، آسیب‌های پوستی در درختان از دیگر علائم کمبود کلسیم است.
در سالنها اضافه کردن مقدار کم و محتاطانه آهک به خاک برای رفع کمبود کلسیم، محلول پاشی نیترات کلسیم و استفاده از کودهای حاوی کلسیم مانند سوپر فسفات موثرند

Magnesium

که با حرف اختصاری Mg شناخته میشود ..
عملکرد : انزیم فعال . جزء کلروفیل . انتقال دهنده یون ..
در اثر کمبود منیزیم
از دست دادن برگها و همچنین رنگ آنها را شاهد خواهیم بود .
زرد شدن برگ های قدیمی در حالی که رگبرگ ها سبز مانده اند: کمبود منیزیم

منیزیم در تولید کلروفیل مهم است. و در بذور گیاهان به مقدار زیادی ذخیره میشود. علائم کمبود منیزیم زرد شدن مابین رگ‌برگهاست. ابتدا در برگهای پیر مشاهده شده و اگر کمبود شدید باشد برگهای شروع به ریزش میکنند. منیزیم در خاک به نسبت سریع شسته شده و از دسترس گیاه خارج میشود. برای رفع کمبود منیزیم از کربنات منیزیم و سولفات منیزیم استفاده میشود.
Iron

که با حرف اختصاری Fe شناخته میشود ..
عملکرد : سیستمهای آنزیمی . سنتز کلروفیل ..
در اثر کمبود آهن
برگها به رنگ زرد روشن در می آیند .
رنگ پریدگی برگ ها و در ادامه بیرنگ و شفاف شدن آن ها (نور از برگ رد میشود). این علائم به مراتب در گیاهانی که رشد سریع دارن و گیاهان قرمز رنگ دیده میشود: کمبود آهن
آهن در تولید کلروفیل، تنفس و فتوسنتز کاربرد دارد. کمبود آهن کاملا مشهود است و برگهای جوان زرد میشوند ولی رگبرگها سبز باقی می‌مانند و در کمبود شدید رشد متوقف میشود. جذب آهن به ph خاک و ترکیبات آن بستگی دارد و به صورت کلات آهن به خاک اضافه میشود

Copper

که با حرف اختصاری Cu شناخته میشود ..
عملکرد : ترکیب مواد به کمک نور . سوخت و ساز پروتئین . توزیع کربو هیدرات و تعادل آب
در اثر کمبود مس
رشد غیر طبیعی . سریع پژمرده شدن گیاه و همچنین برگهایی رو که شکل مارپیچی به خود گرفته اند را خواهیم دید .
مس نیز به مقدار بسیار کم در سوخت و ساز گیاهان استفاده میشود. کمبود مس موجب کوچک ماندن برگها و سوختگی برگهای شاخه‌های جوان میشود. برای رفع کمبود از سولفات مس استفاده میکنند

Manganese

که با حرف اختصاری Mn شناخته میشود ..
عملکرد : واکنش آنزیم ها . ترکیب مواد به کمک نور ..
در اثر کمبود منگنز
و فقدان آهن .. بافتهای در حال مرگ را در بین رگ برگهای گیاه خواهیم دید .
منگنز به میران بسیار کمی مورد نیاز گیاه است و در صورت زیاد شدن آن اثر مسموم‌کننده خواهدداشت. وجود منگنز برای اغلب اعمال گیاهی نیاز است. علائم کمبود منگنز در گیاه مخنتلف متفاوت است. در برگهای جوان، سوختگی کنار برگها، لکه‌های سوخته میانه برگها همراه با کاهش رشد و کاهش گلدهی از نشانه‌های کمبود منگنز است. برای رفع کمبود از سولفات منگنز استفاده میشود

Zinc

که با حرف اختصاری Zn شناخته میشود ..
عملکرد : آنزیم فعال
در اثر کمبود ( روی )
رنگ زرد در بین رگ برگها و همچنین عدم رشد گیاه را شاهد خواهیم بود .
ایجاد لکه های خیلی ریز زرد رنگ در میان رگبرگها،لبه ها و نوک برگ: کمبود روی (زینک)
کمبود روی باعث کوچک ماندن برگهای گیاه و کوتاه شدن فاصله بین گره‌های ساقه‌ها میشود. Ph خاک در جذب روی موثر است. در خاکهای قلیایی و حاوی فسفر زیاد، روی غیرقابل استفاده میشود. در خاک زود شسته میشود. برای رفع کمبود از سولفات روی استفاده میشود.

co2

رشد خیلی کم و کوچک ماندن گیاه و وجود رسوب سفید (کلسیم) در سطح برگ: کمبود
گاز دی اکسید کربن
Boron

که با حرف اختصاری B شناخته میشود ..
عملکرد : مصرف کلسیم . رشد گیاه
در اثر کمبود بور
برگهای جوان را خواهیم دید که به شکل مچاله ای رشد میکنند .
کمبود بر باعث توقف رشد و خشکیدگی سرشاخه‌ها و ریشه‌ها میشود. برگها کلفت و شکننده شده گلدهی به میزان قابل توجهی کاهش یافته تبدیل گل به میوه کم میشود.
میزان بر در خاکها بسیار کم است و در خاکهای شنی زود شسته میشود. بوراکس به عنوان منبع بر استفاده میشود

Molybdenum

که با حرف اختصاری Mo شناخته میشود ..
عملکرد : استفاده از نیترات
در اثر کمبود مولیبدنوم
لکه های زرد رنگ در بین رگ برگها شاهد خواهیم بود ..

Vanadium
که با حرف اختصاری V شناخته میشود ..
عملکرد : سیستم آنزیمی . انتشار مواد معدنی
در اثر کمبود وانادیوم
عدم رشد گیاه را شاهد خواهیم بود ..

گوگرد
گوگرد در تهیه پروتئین و اسید آمینه برای گیاهان مورد نیاز است. بو و مزه برخی محصولات باغبانی مانند سیر، پیاز و خردل مربوطه به گوگرد است.
علائم کمبود گوگرد بیشتر در برگهای جوان دیده میشود، علائم به صورت کاهش رشد، زردی و کوچک شدن برگهای جوان است. گوگرد به صورت معدنی و آلی در خاک یافت میشود. گوگرد آلی از تجزیه مواد پروتئینی به دست می‌آید و گوگرد معدنی را می‌توان به صورت کود سوپر فسفات، سولفات آمونیوم و گل گوگرد یا سولفات کلسیم به خاک اضافه کرد.

عدم رشد گیاه و سیاه شدن ریشه ها: غنی نبودن بستر

مطلوب بودن عناصر مورد نیاز اما عدم رشد مشهود گیاه. همچنین رشد جلبک ها و کم تحرک بودن ماهی ها: کمبود اکسیژن
گرداورنده : دکتر هوتن مفتونیان

#تاثیرمواد – #کمبودعناصر #تاثیرعناصر
#علائم_ظاهری_درگیاهان
#بیماری_گیاهان

کپی از روی متن ازاد است